Tom en Linda Verwilst

Schone Troeven

  • Elektronische starters op lampen
  • Biologische luchtwasser
  • Beheersovereenkomst water
  • Mestdroging en warmtewisselaar
Sierplantkwekerij Devriese-Luyssen

Tom en Linda Verwilst

"Veel mensen weten niet wat een boer allemaal doet voor een beter milieu"

Er gebeurt heel wat op het bedrijf van Tom en Linda Verwilst. Naast 22.500 kippen (leghennen voor de productie van bevruchte eieren) en 180 zeugen vind je hier ook 13ha maïs en 5ha aardappelen. Recent bouwde het koppel nog twee nieuwe stallen en een loods. Heel wat kosten en investeringen dus die hen ook dwongen na te denken over energie en de relatie met de omgeving. Tom: “Ik vind inkleding in de omgeving heel belangrijk. Niet alleen voor ons bedrijf, maar ook voor het imago van de boer en de landbouw. Dat kan zeker nog beter. Langs de andere kant denk ik ook dat veel mensen niet weten hoeveel een boer doet voor een beter milieu. We moeten daar meer mee naar buiten komen.”

Aan Tom ligt het alvast niet. Enthousiast toont hij ons 2 installaties op het bedrijf die meteen in het oog springen. De eerste is een warmtewisselaar voor mestdroging. “Dit systeem zorgt in de eerste plaats voor minder ammoniak in de lucht. Ammoniak is een broeikasgas dat zorgt voor de typische geur die je hier ruikt Dat komt omdat de mest van de kippen ‘gedroogd’ wordt. Drogere mest heeft een lagere ammoniak-uitstoot”, vertelt Tom, “Deze warmtewisselaar zuigt lucht binnen die zich met de stallucht mengt. In de winter wordt die binnenkomende lucht opgewarmd en in de zomer afgekoeld. Daarna wordt de lucht onder de legnesten via geperforeerde buizen geblazen en droogt de mest beter. Die mest wordt geëxporteerd naar Frankrijk. Droge mest betekent minder transport en dus minder belasting van het milieu. Bovendien reduceren we ook de geurhinder met deze warmtewisselaar. Omdat het systeem ook zo compact is, was voor ons de keuze snel gemaakt.” De tweede installatie die Tom ons toont is een biologische luchtwasser. De naam zegt het zelf: de lucht die wordt afgevoerd uit de stal wordt ‘gewassen’. En omdat de machine geen gebruik maakt van chemische middelen, verdient hij de titel biologisch. Lucht wordt centraal in een kanaal gezogen en door een volledig waspakket gestuurd. Hier gebeurt dit met grote hoeveelheden regenwater, afkomstig van de daken van de stallen. Het afvalwater komt terecht in een bak, waar het verder kan afbreken dankzij bacteriën en micro-organismen. Resultaat: een verminderde uitstoot van ammoniak, geur en stof.

Tot slot gingen Tom en Linda een “Beheersovereenkomst Water” aan. Dat betekent dat ze vrijwillig minder bemesten dan wat de norm toelaat. Door minder te bemesten, komt minder nitraat in ons water terecht en dat verhoogt natuurlijk de waterkwaliteit van onze beken en rivieren. Als na controle blijkt dat er effectief minder bemesting is, dan krijgen ze hiervoor een vergoeding

Ontdek de andere schoon boeren